Koněpruské jeskyně - Beroun

Český kras
je největším a nejvýznamnějším krasovým územím v Čechách. Leží mezi Prahou a Zdicemi v centrální části Barrandienu, na ploše okolo 144 km2. Je tvořen prvohorními usazeninami silurského a devonského stáří. Nesouvislý pás převážně vápencových hornin je cca 32 km dlouhý a až 8 km široký. Přes poměrně malou nadmořskou výšku, od 209 m n. m. (hladina Berounky u Karlštejna) do 498,9 m  n. m. (vrch Bacín), se zde vytvořil pestrý a členitý reliéf zejména díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků, jejichž údolí mají místy až kaňonovitý ráz. V Českém krasu je evidováno na 680 jeskyní, od pouhých slují, až po složité propasťovité systémy. Mnohé z nich jsou také významnými archeologickými nalezišti.
Český kras je od roku 1972 chráněnou krajinnou oblastí, vyhlášenou Výnosem Ministestva kultury ČR čj. 947/72-II/2 ze dne 12. 4. 1972 na rozloze 12.823 ha.
 
Koněpruské jeskyně
leží v jihozápadní části Českého krasu (Karlštejnská pahorkatina) ve vrchu Zlatý kůň (475,9m n. m.), 6 km jižně od Berouna, na území národní přírodní památky Zlatý kůň, která je součástí chráněné krajinné oblasti Český kras;
s celkovou délkou 2050 m dosud známých chodeb a dómů o výškovém rozpětí (denivelaci) přesahujícím 70 m, tvoří třípatrový systém, největší v Čechách;
jsou unikátním geomorfologickým fenoménem, nalezištěm prvohorních zkamenělin a mineralogickou lokalitou světového významu;
jsou významným paleontologickým nalezištěm kosterních pozůstatků obratlovců a dalších živočichů, obývajících území středních Čech od třetihor po současnost;
jsou archeologickou lokalitou s nálezy kosterních pozůstatků lidí a jejich nástrojů ze starší doby kamenné;
byly ve středověku užívány jako tajná dílna penězokazů;
patří v Českém krasu k nejcennějším biotopům přísně chráněných druhů letounů – netopýrů a vrápenců;
od roku 1959 mají část středního a svrchní patro zpřístupněno veřejnosti; prohlídková trasa je dlouhá 620m a její absolvování trvá cca 1 hodinu;
mají celoroční teplotu vzduchu 10,6°C a vlhkost až 100%.

OTEVÍRACÍ DOBA
https://www.caves.cz/jeskyne/konepruske-jeskyne#

VSTUPNÉ
Plné 130,- Kč
Snížené 90,- Kč
Dětské 70,- Kč

Vedoucí: Alexandr Komaško
P. O. Box 13
CZ - 266 01 Beroun
Tel.: +420 730 572 485
E-mail: koneprusy@caves.cz

https://www.caves.cz/jeskyne/konepruske-jeskyne#