vrch Hrada

Hrada

Hrada (404 m n. m.), též Hrady, je vrch v okrese Mladá Boleslav Středočeského kraje, v CHKO Český ráj. Leží asi 1 km severovýchodně od vsi Dneboh na příslušném katastrálním území.

Popis vrchu
Je to výrazná izolovaná plošina (550 x 250 m) z kvádrových křemenných pískovců středního turonu až coniaku, sklánějící se směrem k jihu a od terénu na východě oddělená kaňonovitým údolím. K severovýchodu a jihozápadu spadá vysokými pískovcovými stěnami s věžemi a skalním městem (Drábské světničky) s tvary gravitačního odsedání. Při úpatí svahů vznikly mocné suťové pláště porušené sesuvy (na jihozápadním svahu). Vrcholová plošina je porostlá travinnou vegetací (na místě bývalých polí), na svazích převážně borové, v kaňonu na východě smrkové porosty. Skalní věže jsou využívány horolezci. Je to součást PR Příhrazské skály. Z okrajů plošiny jsou daleké výhledy na sever až jihozápad.

Hradiště Hrada
Území je též významnou archeologickou lokalitou, jelikož bylo osídleno již od pravěku. Pískovcové masivy v okolí vrchu Mužský tvořily přirozené opevnění jednoho z nejlépe bránitelných hradišť v celých Čechách, zvaného od nepaměti Hrada.

Na jihozápadě vybíhá rokle, která odděluje Hradu od menší ostrožny Klamorna, opevněné patrně ve stejných dobách. Obě polohy spolu patrně tvořily většinu doby jeden celek. Jihovýchodní a východní strana je ohraničena další roklí. Z této strany byla náhorní plošina přístupnější, proto zde muselo stát opevnění. To se dochovalo nad srázem do rokle v podobě několikrát přerušeného, až 2 m vysokého a 2–5 m širokého valu. Celková dochovaná délka valu, postaveného ve svahu nad skalním srázem do rokle činí asi 250 m. Hlinito-kamenité těleso valu mělo na vrcholu dřevěný ochoz a z vnější strany ho patrně držela palisáda.

Osídlení je zachyceno již v mladší a pozdní době kamenné. Významné sídliště zde stálo v mladší a pozdní době bronzové. V pozdní době bronzové došlo k vybudování opevnění. Opevnění, které smazalo většinu stop po starších fortifikacích zde bylo postaveno v raném středověku, snad již na počátku 9. století. Nečetné osídlení pokračuje i na počátku 10. století a poté se vytrácí. Na lépe opevněné Klamorně osídlení v 10. století pokračuje.

Ve vrcholném středověku byl v severozápadním cípu, na skalních blocích postaven hrad dnes nazývaný Drábské světničky.

Geomorfologické zařazení
Vrch náleží do celku Jičínská pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina, okrsku Vyskeřská vrchovina, podokrsku Příhrazská vrchovina a Slivické části.

Přístup
Automobilem se dá nejblíže dopravit na parkoviště Dneboh – Kavčiny k západnímu úpatí. Pak pokračovat pěšky na Drábské světničky po modré modrá turistická značka turistické stezce. Nebo lze přijet do Olšiny a vyjít nahoru po žluté žlutá turistická značka stezce a u Studeného průchodu se napojit na modrou společně s červenou červená turistická značka (ta obkružuje plošinu ze všech stran kromě východní) opět směrem na Drábské světničky. Na vrchol plošiny je třeba sejít ze stezek k jihovýchodu.

Přispěvatelé Wikipedie, „Hrada,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hrada&oldid=14323657 (získáno 28. 03. 2017).

Autor: (of code) cs:User:-xfi- – ČSN 01 8025 : 1987 Turistické značenie; STN 01 8025 : 2006; KČT; own code, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2340283