Hřídelecká hůra, Lázně Bělohrad

Hřídelecká hůra, Lázně Bělohrad
Přírodní památka Hřídelecká hůra zahrnuje území čedičové homole Horka (398 m n. m.) na východním okraji vesnice Hřídelec v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji.

Předmět ochrany
Chráněné území bylo zřízeno k ochraně geologické lokality se vzácnými nerosty. Jižní a západní svahy jsou porostlé teplomilnou vegetací, na severním a východním svahu převládají řídké porosty náletových dřevin, poskytující úkryt ptactvu a drobným živočichům.

Geologie
Přírodní památka je tvořena neovulkanitovým tělesem nefelinického bazanitu s polohami subvulkanické bazaltoidní brekcie. Bohaté naleziště minerálů, např. amfibolu, dolomitu, kalcitu, olivínu, aragonitu (dokonale vyvinuté krystaly, případně krystalové srůsty i agregáty s medovým zbarvením patří k nejdokonalejším na území ČR) aj. Těžbou čediče vznikla lomová jáma s komorami a chodbami.

Květena
Jeden biotop tvoří suché luční porosty na svazích homole, pomístně zarostlé nálety dřevin, a druhý pozůstatky bývalého lomu v centru kopce. Přes velmi příznivý minerální podklad je druhové spektrum celkem chudé. Dosud zde nebyly nalezeny žádné chráněné ani ohrožené druhy rostlin. Rostou zde teplomilné druhy zběhovec lesní (Ajuga genevensis), tařinka kališní (Alyssum alyssoides), pamětník rolní (Acinos arvensis), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), rozchodník ostrý (Sedum acre), a rozchodník tenkolistý (Sedum boloniense) aj.

Zvířena
Ve skalních dutinách a na římsách hnízdí poštolka obecná (Falco tinnunculus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros). Keřové porosty a stromové patro vyhledávají ke hnízdění budníček menší (Phylloscophus collybita), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), červenka obecná (Erithacus rubecula) a pěvuška modrá (Prunella modularis). V uměle vytvořených dutinách zimuje netopýr černý (Barbastella barbastellus).

Přispěvatelé Wikipedie, „Hřídelecká hůra,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C5%99%C3%ADdeleck%C3%A1_h%C5%AFra&oldid=15581299 (získáno 18. 01. 2018).

Autor: Magelan – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16269467