Městský hřbitov, Lomnice nad Popelkou

Městský hřbitov, Lomnice nad Popelkou
Městský hřbitov má protáhlý obdélný půdorys situovaný kolmo do svahu nad přilehlou farní zahradou. Celý areál je ohraničen mohutnou kamennou zdí z červeného pískovce o výšce cca 170 cm a šířce cca 80 cm, zakončenou mírně spádovanou pultovou stříškou. Hlavní vstup tvoří litinová dvoukřídlá brána, která je osazena do sloupů z pravidelných pískovcových kvádrů. Na pravé straně od brány je vchod pro pěší, tvořený kazetovými dveřmi s kamenným ostěním. Na východní straně hřbitova je proveden úzký boční průchod, na který se nastupuje po betonovém schodišti se zábradlím. V letech 2011-13 probíhala kompletní rekonstrukce hřbitovní zdi. Konkrétně došlo např. ke kompletnímu odstranění nesoudržné omítky, odhalené zdivo bylo přezděno, rozvalené části zdi byly vybourány a kompletně vyzděny ve stejném duchu...

V polovině 17. století byl zrušen starší městský hřbitov, který byl situovaný kolem kostela sv. Mikuláše z Bari a v roce 1652 byl ve svahu nad farní zahradou zřízen hřbitov nový. Hřbitovní brána byla, společně s márnicí, vystavěna v roce 1886. Zeď byla rozšiřována postupně ve dvou fázích, a to v polovině 18. století a v 80. letech 19. století.

V roce 2005 byla firmou Pargent pro Lidový spolek péče o německé válečné hroby provedena exhumace válečných hrobů z 2. světové války na cestě mezi areálem Elitexu a hřbitovem. Bylo odvezeno 33 kosterních pozůstatků do Ústí nad Labem, kde byly nejprve uskladněny, a poté převezeny do Chebu, kde byly pohřbeny na nově vzniklém německém válečném hřbitově.

Na konci roku 2008 přešel celý hřbitov, včetně všech staveb (zvonice, nejstarší stavba města, kaple sv. Jana Křtitele, Svobodova hrobka, náhrobek Dr. Antonína Šlechty, mohyla s náhrobky z války roku 1866), z majetku Římskokatolické církve do majetku Města Lomnice nad Popelkou.

Na hřbitově odpočívají významné osobnosti našeho města. Nacházejí se zde i rodinné hrobky místních průmyslníků 19.-20. století - Šlechtovi, Mastní, Hornychovi, Horákovi, Svobodovi...

V roce 1932 byl městem ve spolupráci s pražským spolkem Krematorium vybudován v ceně cca 40 000 korun stavitelem Vácslavem Slabou urnový háj.

Mohyla s náhrobky z r. 1866
Mohyla věnovaná památce na prusko-rakouskou válku v roce 1866. Čtyřboký žulový podstavec je po stranách opatřen kovovými deskami s nápisy v češtině a němčině a vynáší jednoduchý latinský kříž. Mohylu nechal v roce 1895 zřídit Místní spolek v Jičíně.

Náhrobky jsou pozůstatky malého hřbitova padlých z bitvy u Jičína 1866. Hřbitov byl v roce 1932 zrušen, zachováno bylo jen několik náhrobků a centrální památník. Zemřelí jsou vojáci z bitvy, kteří podlehli svým zraněním v lomnickém lazaretu (špitálu). Tento špitál muselo město Lomnice n. P. zřídit na vlastní náklady, aby bylo ušetřeno drancování a od vysokých rekvizic. Lékařskou pomoc zajišťoval převážně starosta města MUDr. Alois Kabeláč.

Náhrobek Dr. Antonína Šlechty
Náhrobek Dr. Antonína Šlechty se nachází na lomnickém hřbitově. Svrchní část hrobky je tvořena krycí žulovou deskou a pískovcovým náhrobkem, v němž je vložena bronzová busta Antonína Šlechty. Neorenesanční hrobka pochází z hořické dílny J. F. Černého a autorem busty je český sochař J. V. Myslbek (originál byl věnován Národní galerii v Praze). Byly zhotoveny i dvě repliky, z nichž jedna je v Sedmihorkách a druhá se stala součástí náhrobku -  dnes je uložena v městském muzeu a zde je od roku 2008 pouze kopie.

MUDr. Antonín Šlechta (1810-1886), rytíř Sedmihorský, c. k. vládní rada, byl český lékař-balneolog, zastánce vodoléčby, zakladatel a dlouholetý ředitel Lázní Sedmihorky. Jeho otec František Šlechta byl hostinským a bratrem Petra Augusta Šlechty, zakladatel firmy P. A. Šlechta a syn. Antonín Šlechta získal základní vzdělání v Lomnici, gymnázium studoval v Jičíně a lékařskou fakultu na Karlově univerzitě. Po studiích působil jako domácí lékař v rodině hrabat Desfoursů na Hrubém Rohozci, poté jako městský lékař v Turnově. Seznámil se s novými metodami Vincence Priessnitze a po dohodě s hrabětem Aehrenthalem, který dal pro zřízení lázní k dispozici budovy a inventář, otevřel v roce 1841 Lázně Sedmihorky.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/