Jezírko pod Táborem, Lomnice nad Popelkou

Jezírko pod Táborem, Lomnice nad Popelkou
Jezírko pod Táborem je přírodní památka ev. č. 1928 jižně od města Lomnice nad Popelkou. Nachází v nadmořské výšce 500 m na jihozápadním svahu hory Tábor (678 m n. m.). Uměle vytvořené jezírko je rašelinového původu. Jeho prvopočátky sahají do 19. století, kdy ho nechal jako malou vodní nádrž vybudovat kníže Kamil Rohan. V roce 1996 bylo jezírko vyhlášené přírodní památkou.

Jezírko bylo dlouho neudržované. V roce 2005 byl vypracován stavebně-geologický průzkum a následně bylo přikročeno k revitalizaci jezírka. Ta byla již nezbytná hlavně z důvodu zachování výjimečnosti přírodní památky. Úpravami se rovněž příznivě ovlivnily odtokové poměry jezírka a vodní režim okolí. Dnes má jezírko vodní plochu velikosti přibližně 0,3 ha a je naplňováno několika okolními malými přítoky.

Důvodem k vyhlášení přírodní památky Jezírko pod Táborem byl výskyt populární masožravé byliny rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia); lokalita je jednou z nejbohatších v oblasti Českého ráje. Rosnatka tu je vázána na společenstvo Sphagnum teres-Carex rostrata, což je ostřicovo-mechové slatiniště s dominantními rašeliníky v mechovém patru a ostřicí zobánkatou v patře bylinném. Pozornost si zasluhují i další rostliny, z nichž některé jsou na červeném seznamu ohrožených druhů (řeřišnice bahenní, vrbovka bahenní nebo nověji zjištěná bublinatka jižní), nebo jde o druhy nepříliš hojné, jako je statná ostřice nedošáchor (poněkud podezřele rostoucí jen v několika trsech při hrázi) nebo krtičník křídlatý Neesův na přítokovém potůčku, v sousedním smíšeném porostu např. žindava evropská či hruštice jednostranná. Vodní hladina je pokryta splývavými lístečky okřehku. Z obratlovců můžeme připomenout v jezírku se rozmnožující obojživelníky (skokan hnědý, čolek horský) nebo vodu vyhledávající ptáky kachnu divokou a konipase horského, z dalších ptáků i typické druhy hlubokých lesů - datla černého, lejska malého nebo křivku obecnou.

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/jezirko%2Dpod%2Dtaborem/d-9050/p1=7321