Knihovna Lomnice nad Popelkou

Knihovna Lomnice nad Popelkou

Již před první válkou světovou nebylo na Lomnicku obce, kde by nebyla knihovna ať již obecní nebo spolková. Od r. 1919, kdy byl vydán zákon o veřejných knihovnách, činnost knihoven ještě více se rozrostla do hloubky a šířky, a knihovny se staly důležitými kulturními institucemi. Jejich blahodárná činnost byla pociťována nejvíce za okupace, kdy kniha znovu povzbuzovala a stala se přítelem, který nezradil.

V Lomnici nad Popelkou byla zřízena první knihovna r. 1863 Čtenářským spolkem, jehož zakladatelé přispěli penězi nebo dary knih. Na počátku r. 1863 bylo v knihovně 200 svazků, ke konci téhož roku již 450 svazků. Knihovna byla umístěna nejdříve v domě č. 17 u kostela, později natrvalo  v radnici. V roce 1908 rozhodl poslední výbor Čtenářského spolku, na žádost městské rady, aby knihovna byla odevzdána obci. Od té doby spravoval knihovnu výbor, později podle knihovního zákona ustanovena knihovní rada, které od počátku stojí v čele jako předseda ředitel František Večerník a pokladník ředitel Měst. spoř. v. v. Jaromír Sudek. Od r. 1942 jest knihovníkem Boh. Kozák, okresní knihovnický inspektor.

I okupaci přestála knihovna poměrně dobře. Bylo sice nutno vyřaditi bezmála 2.000 svazků hodnotných knih tvorby domácí i cizí, které svým zaměřením nevyhovovaly okupantům, ale většina těchto knih určená pro stoupu byla zachráněna. Knihy sice byly vyřezeny, ale přes několikeré úřední intervence a pohrůžky nebyly odeslány do Semil, kde měly být zničeny, a byly uskladněny na půdě městské radnice, kde se na ně šťastně zapomnělo. V nynější době obsahuje městská knihovna přes 8.000 svazků hodnotných knih, takže jest jednou z nějvětších v Podkrkonoší. Dosavadní umístění ovšem nevyhovuje úkolům a potřebám knihovny. Jest však na ni pamatováno při projektovém novém kulturním domě.

Dále byly a jsou v Lomnici nad Pop. knihovny studentského spolku Jizeran, přejmenovaného v roce 1945 na Všestudentský spolek Dra Zdeňka Nejedlého, Katolické jednoty, umístěné na faře, Občanské besedy skupiny kovodělníků, Živnostenského kluku, Sokola a Spolku strojmistrů a zřízenců průmyslu textilního.

Větší čast knih z těchto knihoven byla darována obci a sloučením dostalo se městu bohaté veřejné knihovny, která je chloubou města i všech kulturních pracovníků. Celkový pohled na knihovnictví Lomnice nad Pop. ukazuje, že město písmáků našlo ve svých potomcích zdárné pokračovatele, že heslo "Dobrá kniha - nejlepší přítel" proniklo do myslí a srdcí a že četba stala se denním požadavkem a nutností.

Kontakt
Knihovna Lomnice nad Popelkou
čp. 4
512 51 Lomnice nad Popelkou
Mobil: 739 568 404
E-mail: knihovna-lomnice@seznam.cz; vedralova@kislomnice.cz (knihovnice)

http://www.kislomnice.cz/knihovna/ms-69/p1=69