Socha sv. Jana Nepomuckého, Chrudim

Socha sv. Jana Nepomuckého, Chrudim