Bašta, Kadaň

Městské muzeum v Kadani - Bašta
Mohutná pozdně gotická bašta vznikla s rozvojem dělostřelby po husitských válkách. Starší opevnění o dvou pásech hradeb a jednom příkopu totiž přestávalo vyhovovat soudobým nárokům vojenství. Na vnější straně dosavadního systému tedy došlo k jeho rozšíření o třetí hradbu s baštami, obkrouženou příkopem. Nové dělostřelecké bašty přitom vznikly i na vhodných místech starších hradebních zdí. Svědkem této pronikavé přestavby je barbakán, tj. předbraní Žatecké brány, dodnes dochovaný v jihovýchodní části opevnění. Nad portálem nese desku s městským znakem a letopočtem 1458.

Bašta, do které vás chceme pozvat, stojí ve strategické pozici na severovýchodním nároží městských hradeb, hned za minoritským klášterem, podle kterého se později nazývala. Jejím úkolem bylo jednak zajišťovat zprava Prunéřovskou bránu jako severní přístup do města a jednak bránit horní část údolí přiléhající k městu od východu. Ve třech patrech svého zděného tělesa nesla celkem osm stanovišť pro těžší palné zbraně mířící k severu, východu a jihu. Nad nimi, v tzv. podsebití, mohla posádka operovat lehčími zbraněmi. Můžeme jen litovat, že se toto poslední hrázděné či bedněné patro již nedochovalo, čímž důmyslná opev ňovací stavba ztratila svou někdejší monumentalitu. Na konci 18. století je doloženo, že se již nepotřebná a zřejmě také pustá Minoritská bašta prodávala z vlastnictví města do soukromých rukou. Památka prošla v 90. letech 20. století kompletní rekonstrukcí, dostala novou střechu, připomínající svou výškou původní krovy (k obnovení podsebití ale už nedošlo), a byla užívána jako restaurace.

Po ukončení restauračního provozu byla bašta adaptována pro muzejní využití. Vzhledem k původu a účelu stavby je expozice, zpřístupněná od 29. června 2013, zaměřena na vojenskou minulost města a jeho okolí. Na pozdější dobu se připravuje otevření další části o vývoji kada ňského opevnění, které náleží k nejzachovalejším v České republice.

Stálé expozice
Militaria
Několik zastavení při putování vojenskou minulostí Kadaně a okolí. Setkání s ozbrojenými šiky kupce Sama u Wogastisburku (ať už ležel u Kadaně anebo opodál), s johanitskými rytíři nebo obléhajícími husitskými vojsky. Lze vyzkoušet ostří francké vrhací sekery, potěžkat rytířský meč vrcholného středověku, případně nasadit si plátové rukavice nebo železný klobouk z doby husitských válek. Ukázka salutních kanonů. Srovnání výzbroje mušketýra ze 17. století s výstrojí rakousko-uherského vojáka v zákopech 1. světové války. Model pevnůstky ŘOP z předmnichovské doby v měřítku 1:1 včetně vybavení

Návštěvní doba a vstupné
http://www.kultura-kadan.cz/muzeum/sekce/64/navstevni-doba-a-vstupne

Kontakt
ulice Jana Švermy 474
Kadaň

muzeum@kultura-kadan.cz
+420 474 341 295

http://www.kultura-kadan.cz/muzeum/uvodni-strana-muzeum

Autor fotografie: Václav Vlasák – Fotografie města Kadaně, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45911665