Evangelický kostel, Lysá nad Labem

Kostel českobratrské církve evangelické, Lysá nad Labem
Kostel českobratrské církve evangelické je znamenitou církevní památkou, která přesahuje hranice města Lysé n.L. Toleranční patent, vydaný v roce 1781, přinesl nejen náboženskou svobodu, ale také povoloval stavět modlitebny – toleranční kostely. Tyto stavby měly mnohá omezení: nesměly mít věž, musely se co nejvíce podobat obytným stavením a nesměly být stavěny na veřejném místě. Proto je lyský kostel umístěný na západní straně náměstí B. Hrozného v areálu dnešní evangelické fary. Když evangelíci neuspěli s prosbou u hraběte ani u císaře o přenechání starého kostela na náměstí, začali v r. 1787 se stavbou kostela nového. Obec jim zdarma poskytla kámen, a tak během dvou let byla stavba dokončena. V té době se do kostela vstupovalo dveřmi, které se nacházely pod levým oknem jižního průčelí. Šindelová střecha nebyla ještě opatřena štítky s volutovými křídly. Dostavba kostela skončila až v polovině devadesátých let XVIII. stol. Pak následovala výstavba schodiště a byla položena pískovcová dlažba. V r. 1801 byla v kostele umístěna kazatelna (dar Václava Tržického) a hrabě Filip Sweerts – Sporck daroval kostelu 12 lavic. Poslední přestavba je pak z roku 1907.

V prostoru evangelické fary se kromě kostela a vlastní fary nacházejí náhrobky (např. pomník rodiny Hrozných, pomník bývalého majitele panství W. Andrewse aj.), přenesené sem ze zrušeného evangelického hřbitova.

Kostel je obdélného půdorysu se štíty postavenými k východu a západu. Jižní průčelí zdobí pilastry a profilovaná římsa. Tři páry obdélných oken jsou zdobeny páskovou šambránou. Protilehlá severní strana je tvořena pouze lizénovými rámy a okny bez šambrán. Východní průčelí, směřující k faře, je zakončeno štítem s volutovými křídly. Je členěno pilastry – ve štítu dvěma, na fasádě budovy třemi. Západní průčelí je též zakončeno štítem s volutovými křídly a se zvýrazněnou plastikou kalicha. Do západního průčelí je vestavěna předsíň, dosahující 4/5 budovy. Je kryta rovnou stříškou. V předsíni je hlavní vchod, tvořený dvoukřídlými dveřmi s obloukovitým světlíkem. Po stranách vchodu, těsně před nárožím, jsou polopilíře s ústupkovitě se rozšiřující hlavicí.

Interiér kostela je prostý bez ozdob. Na východní stěně je zavěšena kazatelna, pod ní je umístěna dřevěná sarkofágová menza zdobená drobnou ornamentikou. Veškerý mobiliář kostela je klasicistní a má vysokou umělecko řemeslnou hodnotu. Enangelický kostel je velmi dobře udržovaný a patří mezi nejstarší památky tohoto typu v Čechách.

https://iclysa.cz/kulturni-pamatky/