Radnice – dům čp. 23, Lysá nad Labem

Radnice – dům čp. 23, Lysá nad Labem
Jedním z nejhonosnějších domů v historických městech bývala radnice, která stávala vždy v centru města. A tak, když v r. 1741 dostala obec od majitele panství pozemek, bylo rozhodnuto, že se na něm postaví radnice. Stavba byla dokončena v r. 1747. Budova měla pozdně barokní podobu. Z popisu radnice z XVIII. stol.  vyplývá, že u radnice byla ještě studna se stříškou, pranýř, věžička se zvonkem a soškou sv. Floriána na vrcholu klenutého vjezdu do radničního dvora. Z písemných pramenů lze vyčíst, že radnice nesloužila vždy jen účelům správy města, ale také jako městské vězení, provozovalo se i útrpné právo. Byl zde také umístěn archiv, šenk, ale i hostinské pokoje pro cizince a byty pro důstojníky. Pod podloubím měli své krámky pekaři a ovocnářka. Když byla radnice v r. 1814 poprvé opravována, byla snesena věžička, zmizely hospodářské budovy a pranýř.

Budova radnice má obdélný půdorys. Je jednopatrová, se střízlivou hladkou průčelní fasádou členěnou lisenami a podloubím, klenutým na 6 pilířích. Podloubí má v západní části křížovou klenbu a ve východní klenbu valenou s trojúhelnými výsečemi. Ve střední ose hlavního průčelí jsou dveře – obdélné dvoukřídlé dřevěné a původní. Jsou zasazeny v pískovcovém plochém ostění. Vlevo ode dveří jsou dvě okna, vpravo tři. Všechna okna jsou obdélná, ploše orámovaná.

V prvním patře hlavní budovy je pět oken, nad každým obloukem podloubí jedno. Okna jsou obdélná, bez nadokenních říms, orámovaná plochými šambránami, podokenní římsy jsou přímé. Patrová ústupková římsa na hlavním průčelí pokračuje na východní straně budovy jen k barokní bráně. Dále pokračuje kolem budovy jako jednoduchá, plochá. Barevné pojetí průčelí radnice je výrazné – omítka je žlutá, oblouky podloubí, jižní nároží a liseny jsou barvy červené. K východnímu průčelí radnice přiléhá klenutá brána s pískovcovým ostěním. Je zdobená klenákem a krytá prejzy. Východní i západní část budovy je ukončena trojúhelníkovým štítem se dvěma slepými okny.

Uprostřed severní strany budovy je přistavěna nová budova městského úřadu. Z původního průčelí zůstaly dvě postranní části.

Na budově radnice je velmi zajímavé nesymetrické rozdělení oken v přízemí. Je to důsledek členění vnitřních prostor budovy na místnosti s různým posláním. Např. v přízemí vpravo bývala radniční síň, za obloukovitým oknem přízemí západního průčelí býval pokoj pro hosty.

Budova radnice je kryta sedlovou střechou, kterou odděluje od zdiva hlavní korunní římsa Na jižní straně střechy jsou tři prosté vikýře s trojúhelníkovou stříškou.

Interiéry přízemí i prvního patra jsou klenuty valenou klenbou s lunetami a trojúhelnými a pětibokými výsečemi.  V patře je též místnost, která je zdobená štukovým stropem.

Radnice je státem chráněnou kulturní památkou a v jejích prostorách je dnes v přízemí obřadní síň – ve východní části, v západní části sídlí Městská policie. V prvním patře jsou kanceláře starosty, místostarostky a velká zasedací síň.

https://iclysa.cz/kulturni-pamatky/