Městská škola (č.p.30), Prachatice

Městská škola (č.p.30)
Malé náměsti 30
Prachatice

Měšťanský dům č.p. 30 se nachází v pohledově exponované poloze severně u kostela sv. Jakuba Většího. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Jednopatrový dům byl vystavěn v pozdní gotice přistavěním k původní středověké kamenné městské hradbě z konce 14. století poté, co ve druhé čtvrtině 16. století bylo opevnění města zdokonaleno zřízením vnější – parkánové – hradební kamenné zdi se sedmi dělovými baštami rozmístěnými po jejím obvodu a původní středověká hradba tak ztratila svou hlavní obrannou funkci. Přistavění domu k hradební zdi je na východním průčelí do parkánu dobře patrné odskočením zdi pod úrovní parapetu oken patra. Šířka stěny v úrovni přízemí, obsahující středověkou hradební zeď, dosahuje cca 230 cm.

Ve střešní části po celém obvodu domu obíhá obvodová atika vrcholící cimbuřím s nárožními vížkami, zakrývající střechu spádovanou do středového úžlabí s původními výtokovými otvory v atice. Jde o původní renesanční řešení zastřešení, tehdy v Prachaticích typické, které bylo po zhoubném požáru města 13. dubna 1832, který poničil 137 městských domů, na většině prachatických domů nahrazeno klasickou podél ulice orientovanou sedlovou střechou. V reakci na požár města totiž prachatická městská rada nařídila zbořit mnoho renesančních štítů do ulice s následnou výstavbou požárních štítů mezi navazujícími domy s nově řešenými sedlovými střechami s hřebenem podél ulice.

Fasádu domu pokrývá světle žlutá, jen lžící stržená, hrubá omítka, vyjma ploch mírně předstupujících okenních šambrán, zaoblené neprofilované korunní římsy a plochy atiky, které jsou hlazené. Toto řešení je novodobou replikou původní gotické úpravy fasády.

Původní dům byl v roce 1557 rozsáhle renesančně přestavěn, včetně přistavění předsazeného rizalitu k východnímu průčelí do parkánu, rozšiřujícího vnitřní prostor patra. V úrovni přízemí rizalit obsahuje dvě půloválné arkády přecházející do trojice obdélných pilířů. V úrovni patra je fasáda rizalitu zdobena psaníčkovým sgrafitem, u pravého nároží doplněným zobrazením sloupu s patkou a hlavicí. Dodatečné přistavění rizalitu je dobře patrné z napojení střechy rizalitu na východní průčelí domu, kde zasahuje do šambrány oken do podstřešního prostoru. Čelní stěna rizalitu je prolomena třemi okny, přičemž meziokenní pilíř levého a prostředního okna vyplňuje latinský text na barevně odlišném podkladu.

Vstup do domu od kostela sv. Jakuba uvozuje tesaný pozdně gotický kamenný portál s překříženými výžlabky. Přízemní část obsahuje valeně klenuté prostory s výsečemi, patro je plochostropé.

Budova byla od 16. do 19. století užívána jako městská škola, přičemž v ní rovněž bydlel rektor školy. V návaznosti na to bývá budova nazývána Rektorský dům, případně Literátská škola.

Dochovaným renesančním stylem zastřešení s atikou s cimbuřím, sgrafitovou výzdobou rizalitu a polohou těsně vedle kostela sv. Jakuba v linii původní středověké hradby s dominantním významem v panoramatu městských hradeb a kostela sv. Jakuba patří dům č.p. 30 k historicky nejhodnotnějším objektům městské památkové rezervace.

http://prachatice.eu/