Rotunda svaté Kateřiny, Znojmo

Rotunda sv. Kateřiny, Znojmo
Jedinečná stavba románské rotundy Panny Marie, později sv. Kateřiny je jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského hradu ve Znojmě, založeného na přelomu 11. a 12. století knížetem Konrádem I. a jeho synem Litoldem jako sídelní centrum údělného knížectví a hlavní pevnost na jižní hranici přemyslovské Moravy. Starší přemyslovské opevněné sídlo na hoře sv. Hippolyta, tedy na Hradišti u Znojma, patrně nevyhovovalo nárokům na obranu a reprezentaci, a proto bylo postupně opuštěno, i když jako církevní centrum si své postavení udrželo až do vysazení Znojma na město v třetině 13. století.

Rotunda byla postavena na dominantním místě uprostřed nového hradu někdy krátce před rokem 1100. Archeologický výzkum v letech 1987 - 1989 a následný průzkum stavebně historický vyloučily hypotézy o velkomoravském původu stavby. V době stavby znojemského hradu vzniká i poměrně velké předhradí, zárodek budoucího města, a na jeho nejvyšším pahorku byl založen chrám sv. Michala. Právě jemu byla nová hradní kaple (rotunda) filiálně podřízena. Osudy znojemské rotundy ovlivnily také složité vztahy mezi členy dynastie Přemyslovců v 1. polovině 12. století. Vládnoucí český kníže Soběslav I. zprostředkoval Konrádovi II. Znojemskému za nevěstu Marii, dceru srbského vladaře Uroše, sestru uherské královny. Při této příležitosti došlo patrně roku 1134 k úpravě rotundy a k uvedení nového patrocinia sv. Kateřiny. Původně byla svatyně zasvěcena Zvěstování P. Marie, jak to dokládá také gotický latinský nápis, objevený při restaurování maleb v roce 1949 ak. mal. Františkem Fišerem. Od 13. století je rotunda označována jako panovníkova kaple, regia capella - "královská kaple". Král Jan Lucemburský oprávnil roku 1320 hejtmana Jindřicha z Lipé disponovat patronátem ke kostelu sv. Michala a hradní kapli sv. Kateřiny a ještě ve stejném roce získaly tento patronát z Jindřichovy vůle znojemské klarisky od Matky Boží, kláštera na předhradí. Roku 1555, v rozvolněné době reformace a úpadku kláštera klarisek, nabylo uvedený patronát město Znojmo. Konec rotundy jako královské kaple nastal v roce 1710, kdy císař Josef I. prodal celou přední část znojemského hradu městu Znojmu, které zde založilo právovárečný pivovar. V roce 1861 přešel pivovar do soukromých rukou (Maural), čímž byl pohnutý osud rotundy dovršen. Sloužila za skladiště dřeva, chlév pro vepře, pivnici s tančírnou a košíkářskou dílnu.

Teprve v 60. létech 19. století upozornil na význam rotundy kustod tehdejšího Františkova muzea v Brně Mořic Trapp. Po delších průtazích, až v létech 1891 - 1893 obnovil malby vídeňský restaurátor Theofil Melicher. Po obsazení českého pohraničí nacistickým Německem v roce 1938 v rotundě krátce restaurátorsky pracoval dr. Walliser z Vídně, který však po částečném odkryvu originálu přemyslovského cyklu z politicky motivovaného rozhodnutí tehdejší znojemské radnice práce záhy ukončil. Další restaurování tohoto vzácného výtvarného díla zajistil až po roce 1945 Státní ústav památkové péče a správce památky - Jihomoravské muzeum ve Znojmě. V létech 1945 - 1949 zde prováděl rozsáhlé restaurátorské práce ak. mal. František Fišer. Další etapu zahájil roku 1965 znojemský rodák ak. mal. Oldřich Míša a pokračovali v ní v létech 1969 - 1973 restaurátoři Pavel Lorek, Jaroslav Alt a Alois Martan. Oba posledně jmenovaní konzervovali malby v roce 1988.

Otázky kolem rotundy řeší řada vědeckých výzkumů různých oborů. Kromě uměleckohistorických a archeologických výzkumů byly zde prováděny geofyzikální a inženýrsko geologické průzkumy podloží stavby a studium mikroklimatu v jejím interiéru. Po ukončení těchto výzkumů byla znojemská rotunda opět zpřístupněna veřejnosti.

Systém Hanwell
Mikroklima interiéru rotundy je nepřetržitě monitorováno a vyhodnocováno speciálním radiotelemetrickým systémem anglické firmy Hanwell. Monitorovací a řídící systémy Hanwell jsou speciálně vyvíjeny pro kontrolu mikroklimatu v prostorách muzeí, galerií, knihoven a památkových objektů. V současné době pracují v řadě prestižních institucí v Anglii, Francii a v dalších zemích Evropy.

Komponenty systému v rotundě tvoří telemetrické jednotky (vstupní čidla), které snímají údaje o relativní vlhkosti, teplotě vzduchu uvnitř a vně objektu, o teplotě povrchu stěny a parametry osvětlení. Tyto údaje jsou periodicky radiovým přenosem předávány řídící jednotce ARCHITECT, umístěné mimo objekt rotundy, kde jsou vyhodnocovány a porovnávány s nastavenými limitními stavy sledovaných parametrů. Zjistí-li systém, že rozdíl teplot povrchu stěny a rosného bodu se blíží stavu, kdy dochází ke kondenzaci vodních par na stěnách, vydá povel k signalizaci obsluze návštěvnického provozu a po dobu trvání nepřípustných hodnot je provoz zastaven. Speciální PC software Hanwell for Windows slouží pro nastavení a kalibraci systému, sběr naměřených dat, jejich grafickou prezentaci a následné statistické vyhodnocování. Monitorovací systém Hanwell pro znojemskou rotundu dodala firma TR Instruments s.r.o. Brno.

Digitalizace nástěnných maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě
Novou etapu v historii znojemské rotundy zahájil v roce 1996 společný projekt Jihomoravského muzea ve Znojmě a pražského Ústavu pro klasická studia Akademie věd ČR. Cílem tohoto v evropském měřítku jedinečného projektu je vytvořit kompletní digitální dokumentaci k stavebně - historickému vývoji rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě, tj. za pomoci moderních počítačových metod především zdokumentovat, odborně zpracovat a v CD-ROM formě zpřístupnit její malířskou výzdobu. Prvním krokem bylo pořízení digitálních obrazových záznamů zachycujících v úplnosti reálný stav vnitřní výzdoby rotundy k 1. říjnu 1996. Tuto technicky náročnou operaci realizovali pracovníci oddělení digitální fotografie akademického vědeckého programu Clavis monumentorum litterarum (CML) R. Soukup a J. Stupka pomocí špičkové švýcarské digitální fotokamery SINAR E, prvního a dosud jediného zařízení tohoto druhu v České republice, které slouží k digitálnímu dokumentování kulturněhistorických památek na vědeckém základě. Výsledky této práce - obrazové záznamy o celkové kapacitě 20 GB - byly fixovány na CD-ROM a uloženy v digitálním fotoarchivu programu CML. Kromě toho, že je využívá širší badatelská veřejnost a jsou základem pro prezentaci nástěnných maleb v "klasických" tištěných materiálech a ve filmu, jsou v rámci již zmíněného projektu dále vyhodnocovány, upravovány a srovnávány s již dříve pořízenou obrazovou (fotografickou) i textovou dokumentací. V další fázi se připravuje dosnímání některých detailů (tzv. "temných míst") přímo ve znojemské rotundě, mj. i proslulého nápisu, čímž by měly být vytvořeny předpoklady pro jeho definitivní rozluštění a objektivní interpretaci. Digitálním zdokumentováním nástěnných maleb byl učiněn první krok ke komplexnímu zpracování všech dostupných textových a obrazových informací o znojemské rotundě sv. Kateřiny a k důstojné prezentaci této výjimečné památky evropského výtvarného umění ve formě CD-ROM publikace.

Prohlídka
Rotunda je veřejnosti otevřena ve speciálním návštěvnickém režimu v závislosti na aktuálním stavu mikroklimatu v interiéru. Povoleno je maximálně 10 osob v průběhu 30 minut. Prohlídka trvá 15 minut. 

Vstupy vždy po 30 minutách, první prohlídka je v 9:15, poslední v 16:45

Za nepříznivých klimatických podmínek vstup zakázán! Fotografování zakázáno!

Otevírací doba
https://www.muzeumznojmo.cz/Nav%C5%A1tivte-n%C3%A1s/Otev%C3%ADrac%C3%AD-doba

Jednotné vstupné
https://www.muzeumznojmo.cz/Nav%C5%A1tivte-n%C3%A1s/Vstupn%C3%A9

Prodej vstupenek na jednotlivé prohlídky končí 5 minut před jejich začátkem, tj. vstupenku je nutné si zakoupit nejpozději 5 minut před začátkem prohlídky.

Kontakt
Hradní
669 02 Znojmo

+420 515 222 311

http://www.muzeumznojmo.cz/Rotunda-sv.-Kate%C5%99iny