Okolo Kutné Hory, Kutná Hora

Okolo Kutné Hory

Délka trasy:
33 km

Druh:
Cyklistickánaučná trasa

Průběh trasy:
50 metrů od Vlašského dvora pod schody v ul. Žižkova brána – Vnitřní město – Roveňská šachta – okolo kynologického cvičiště – Vrchlice ul. K Zastávce – Táborská ul. – ul. V Hutích – Ke Trojici – U Trojice – proti proudu Bylanky – zahradní osada – Markovičky – Škvárovna -Bylany – Velký rybník –Bylany – Škvárovna – Přítoky – U všech svatých – okolo Malého a Velkého Kuklíku – Hlouška – nad Grunt – okolo vrchu Sukov – Kaňk – Šipší–vrch Kaňk – Macháčkův háj – Háj – Sedlec ul. Pod Hájem - Starosedlecká ul. – Zámecká ul. – ul. U Zastávky – proti proudu Vrchlice – Štefánikova ul. – Čáslavská ul. – Pobřežní ul. – Žižkovská brána

Zajímavosti na trase:
Kutná Hora – Tylův dům, Vlašský dvůr, Galerie F. Jeneweina, štola sv. Jiří, České muzeum stříbra, Hrádek, Alchym.dílna, Muzeum Legy, Jezuitská kolej, kostel sv. Barbory, štola Bylanka
NS Stříbrná stezka – jižní okruh
Archeologické naleziště Bylany
Velký rybník
Přítoky – tvrz
Vrchy Malý a Velký Kuklík
Hlouška - kostel  Všech Svatých
Vrch Kaňk – pomník, Kaňkovská studánka
Háj – rozhledna Havířská bouda
NPP Kaňk
Sedlec – kostel Všech Svatých, kostnice, Muzeum tabáku, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. J. Křtitele, klášter

Trasa začíná asi 50 m od Vlašského dvora, pod schody v ulici Žižkova
brána a odtud pokračuje dlážděnou ulicí dolů k Vrchlici. Vede po Královské procházce (alternativně skrz les Na Rovinách, značení zastavení „a“), údolím říčky Vrchlice, kolem hřbitova sv. Trojice do
údolí potoka Bylanky. Stezka jde proti proudu až na Škvárovnu,
kde se cesta rozděluje. Hlavní okruh pokračuje po silnici do Přítok a nad Sklenářův dolík. Lesní cesta prochází přes Malý a Velký Kuklík, nad Gruntu, přes vrch Sukov, kde můžete vidět místní vinice, a dále do obce Kaňk. Po vrstevnici prochází trasa jižním svahem vrchu Kaňk a sestupuje do Sedlce, kde míjí všechny významné sedlecké památky. Proti proudu Vrchlice se pak vrací zpět do centra Kutné Hory. Naučnou stezkou vás provedou informační tabule, kde jsou informace rozděleny barevně na historii, geologii a přírodu (viz legenda). Děti i dospělí se formou otázek a odpovědí dozví i mnohé zajímavosti z přírody. Pro náročnější cestovatele jsou uvedeny  souřadnice GPS jednotlivých zastavení. Na naučnou stezku „Kolem Kutné Hory“ navazuje u zastavení č. 10 naučná stezka „Údolím  Vrchlice“, vedoucí proti proudu Vrchlice až k Velkému rybníku. Údolí je velice cennou přírodní lokalitou, ve které roste a žije množství  ohrožených a zákonem chráněných druhů rostlin a živočichů. Skalnatý kaňon poskytl pravěkým obyvatelům i strategická místa na
vybudování dvou hradišť, na březích říčky najdete několik mlýnů.

Na následujících řádcích jsou uvedena čísla zastavení, na kterých můžete najít informace z jednotlivých oblastí a krátké shrnutí toho nejzajímavějšího z trasy naučné stezky:

ZAJÍMAVOSTI Z GEOLOGIE, PALEONTOLOGIE A MINERALOGIE
(ZAST. Č.: 10A, 9, 13, 17, 24A, 36, 37)
Kutná Hora byla kdysi pokladnicí českého království, dnes je
pokladnicí geologickou a mineralogickou. Díky prastaré tradici těžby
stříbra se dnes v Kutné Hoře a jejím nejbližším okolí nachází mnoho
zajímavých míst, která mineralogové a geologové vyhledávají. Trasa
naučné stezky vede kolem několika malých či velkých lomů nebo skalních stěn. Na dvou místech návštěvníky přivede i k známým paleontologickým nalezištím. Geologicky nejcennější lokalitou je pak lom Čížkova skála, kde lze vidět nasedání druhohorních křídových
usazenin na starší vrstvy kutnohorského krystalinika.

ZAJÍMAVOSTI Z HORNICTVÍ, STARÉ HORNICKÉ
OSADY, TECHNOLOGIE (ZAST. Č.: 5A, 6A, 10, 11A-8, 11, 16, 29A, 32)
Kutná Hora se stala již ve 14. století evropsky významným městem, kde se těžila hlavně stříbrná ruda. Nejen, že je zdejší podzemí doslova provrtáno desítkami kilometrů starých štol, ale hornictví ovlivňovalo i život na povrchu. Dozvíte se informace o starých osadách, hutích, o tom jak se ruda zpracovávala a co všechno k tomu bylo potřeba. Naučná stezka začíná u Vlašského dvora, kde se razily Pražské groše. Trasa dále vede podél starého hornického náhonu a „V Hutích“ míjí i haldy strusky (odpadu z tavby rudy).

Zajímavosti z botaniky, dendrologie
Velkou část informací na tabulích zaujímá botanika, dendrologie. Uvedené druhy bylin,stromů, ale i mechů a dalších jsou uvedeny
tam, kde v blízkém okolí zastavení rostou. Na mnoha zastaveních jsou názorně vysvětleny i vzhledové rozdíly v druzích stromů. Botanicky nejzajímavější částí stezky je skalnaté údolí Vrchlice (zast. č. 10) nebo stepní společenstva na jižním svahu Kaňku (zast. č.: 36).

Zajímavosti o železnici , vodohos pod ářst ví (zast . č.: 2, 19, 21, 41)
Pro milovníky techniky je na několika zastaveních zmíněna historie železniční dráhy K. Hora – Zruč n/Sázavou, informace o stavbě městského nádraží i parametry tratě. Na jiných zastaveních se zase dozvíte o historii i současnosti městského vodovodu, nejdůležitějších stavbách a technologických zajímavostech. Vše doplňují dobové fotografie a dokumenty.

Zajímavosti z oblasti histo rie , památe k (zast . č.: 3, 4, 7a)
Budete míjet více než deset kapliček, přejdete přes několik technicky zajímavých mostů, necháte za sebou několik starých mlýnů. Stezka však vede i místy, ze kterých je nádherný výhled na historické dominanty města samotného – na chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, jezuitskou kolej nebo klášter sv. Voršily. O všech památkách se dozvíte mnoho zajímavého.

Zajímavosti o povod í, říčce Vrchlic I a Bylance (zast . č.: 2)
Na druhém zastavení najdete podrobné informace o povodí říčky Vrchlice, o tom, jak vznikalo její jméno i o tom, jak byla ve středověku důležitou tepnou, udávající rytmus života královského města Kutná Hora. Na několika zastaveních najdete i informace o říčce Bylance. Trasa začíná asi 50 m od Vlašského dvora, pod schody v ulici Žižkova brána a odtud pokračuje dlážděnou ulicí dolů k Vrchlici. Vede po Královské procházce (alternativně skrz les Na
Rovinách, značení zastavení „a“), údolím říčky Vrchlice, kolem hřbitova sv. Trojice do údolí potoka Bylanky. Stezka jde proti proudu až na Škvárovnu, kde se cesta rozděluje. Hlavní okruh pokračuje po silnici do Přítok a nad Sklenářův dolík. Lesní cesta prochází přes Malý a Velký Kuklík, nad Gruntu, přes vrch Sukov, kde můžete vidět místní vinice, a dále do obce Kaňk. Po vrstevnici prochází trasa jižním svahem vrchu Kaňk a sestupuje do Sedlce, kde míjí všechny významné sedlecké památky. Proti proudu Vrchlice se pak vrací zpět do centra Kutné Hory. Naučnou stezkou vás provedou informační tabule, kde jsou informace rozděleny barevně na historii, geologii a přírodu (viz legenda). Děti i dospělí se formou otázek a odpovědí dozví i mnohé zajímavosti z přírody. Pro náročnější cestovatele jsou uvedeny souřadnice GPS jednotlivých zastavení. Na naučnou stezku „Kolem Kutné Hory“ navazuje u zastavení č. 10 naučná stezka „Údolím Vrchlice“, vedoucí proti proudu Vrchlice až k Velkému rybníku. Údolí je velice cennou přírodní lokalitou, ve které roste a žije
množství ohrožených a zákonem chráněných druhů rostlin a živočichů. Skalnatý kaňon poskytl pravěkým obyvatelům i strategická místa na vybudování dvou hradišť, na březích říčky najdete několik mlýnů.

Zajímavosti z archeologie (zast . č.: 21a, 29a, 37)
Historie Kutné Hory sahá daleko do minulosti. Nejen v okolí Kutné Hory byly nalezeny pozůstatky pravěkého osídlení (Bylany, Denemark, Cimburk), ale např. na Karlově archeologové odhalili přes 50 keltských hrobů. I na jiných zastaveních stezky se dozvíte o dalších zajímavých archeologických nálezech v Kutné Hoře.

Zajímavosti , pověsti , záhady , esote rika (zast . č.: 26, 27)
Kořeny prastarého stříbrného města sahají až do pravěku a jeho historie je doslova protkána množstvím pověstí, legend a výjimečných událostí, které nenechají Vaši fantazii spát. Kutnohorsko získalo věhlas i mezi esoteriky. Na zastavení na vrchu Kuklík si můžete přečíst jednu z teorií o stavbě sakrálních staveb na tzv. „ley lines“. Na dvou zastaveních je pak zmíněna pověst o kamenné babě a jejím vztyčení (kamenný kříž v poli). Zajímavosti z říše zvířat Okolí Kutné Hory je velice zajímavé i z důvodu výskytu chráněných druhů živočichů. Ať už jsou to ptáci, savci nebo měkkýši či hmyz. Podobně jako u rostlin jsou nejzajímavější části naučné stezky s výskytem chráněných druhů v údolí Vrchlice pod Velkým rybníkem a vrch Kaňk (zast. č.: 36, 37). Uveďme ty nejohroženější - např. rak říční, vydra říční, ledňáček, užovka hladká, brouci z čeledi tesaříkovitých, vrubounovitých a krascovitých nebo různé druhy vážek a šídel, měkkýšů či pavouků.

Informační centrum Kutná Hora
Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora
tel./fax: +420 327 515 556
http://www.kutnahora.cz/

Naučná stezka „Kolem Kutné Hory“
Technické údaje: převážně polní a lesní
cesty, případně vozovky
Délka trasy: cca 33 km
Počet zastavení: 57
Počet informačních tabulí: 68
Terén: po celé délce sjízdná pro kola,
Královská procházka sjízdná i pro vozíčkáře.

33 km
Střední

Body zájmu