Putování za zajímavými místy, Dubá

Putování za zajímavými místy, Dubá
V okolí Dubé je možné nalézt přírodní scenérie nejrůznějších typů, právě tak jako stopy lidské činnosti, staré několik století či jen pár let. Prohlédnout si různorodost krajiny a vlivů aktivit člověka je velmi zajímavé.
Na vycházku, přibližně deseti, respektive patnácti, kilometrovou, se vydáme z Dubé po modré turistické značce směrem na Dubovou Horu. V Českolipské ulici u domu čp. 271 si všimneme v podezdívce plotu smírčího kříže, který tam poněkud smutně zapadá do zámkové dlažby chodníku.

Naproti kostelu zabočíme na tuhaňskou silnici, asi po kilometru vlevo za příkopem uvidíme obdobnou drobnou památku  křížo-vý kámen. Po pár krocích  zabočíme na bývalé letiště pro práškovací letadla, které je nyní využíváno mimo jiné zemědělci jako skladovací plocha. Asi v polovině se dáme vlevo po obnovené cestě, kterou město Dubá nechalo osadit alejí jírovců. Ne všechny se ale ujaly.

Po pravé straně cesty ve stínu starších stromů stojí opravená  kaplička, která nese název Bílá kaple. Pod tímto jménem je zanesena již v mapě z roku 1749. Zasvěcena je Panně Marii.

Na kraji lesa se dáme vlevo mírně vzhůru cestou na pískovcovém podloží, podél lesní oplocenky a vyjdeme na štěrkem zpevněnou cestu, po níž v přímém směru pokračujeme dále. Vlevo se táhnou rozsáhlé pastviny, vpravo se zvedá lesem porostlá skalnatá stráň.

V osadě Horní Dubová Hora, do které nás cesta zavede, najdeme zachovalé ukázky lidové architektury. Již první dům vpravo, jemuž v zájmu vybudování parkoviště bylo ubořeno přístupové schodiště, je krásná lidová roubená stavba. Za záhybem cesty si můžeme vpravo všimnout zbytků dvou zaklenutých komor, vedle nich se v houští skrývají mnohem větší do skály vytesané prostory. Zbytky zdiva naznačují, že zde stávala větší stavba, navazuje na ně i poničená nádrž na vodu.

Po pár metrech v ostré zatáčce u neobydleného, částečně zděného a částečně roubeného domu, zabočíme po modré turistické značce vlevo na pěšinu, vedoucí podél plotu a staré stodoly. Pěšina prudce klesá, protíná málo znatelně napříč louku a vstupuje opět příkrým klesáním do listnatého lesa. Po kraji rokle pokračuje dále. Na pastvinách po levé straně se pasou koně. Místy je znát starobylost cesty, v kamenném podloží jsou vidět sto-py povozů, místy je cesta téměř úplně zarostlá. Na rozcestí jdeme stále po modré značce v přímém směru, pěšina mírně klesá a cesta je
Cesta z Horní dubové Hory do Pavliček posléze zatesaná do velmi  hlubokého kamenného koryta. Všimneme si reliéfů, vytesaných do pískovcových  stěn.  Úvozem  scházíme k lokalitě Dolní Dubová Hora, která je součástí Pavliček. Úzkou asfaltovou silnicí lemovanou po pravé straně mohutnými lipami, dojdeme k rozcestí u žlutého transformátoru a dáme se vlevo k řadě domků. Opět zde nalezneme krásné uzkázky lidové architektury, zajímavý je objekt čp. 40 se zděným přízemím a roubeným patrem, vykládaným černobílým vzorem. Tento dům je součástí Dolní Dubové Hory, ostatní objekty podél cesty náležejí do Pavliček.

Mineme novodobou stavbu čerpací stanice - součást vodárenské soustavy a podél pastviny dojdeme k druhé nově postavené vodárně. Za ní v zamokřené louce si můžeme všimnout zajímavé staré nefunkční vodárničky. Cesta se prudce stáčí vpravo nahoru do listnatého lesa až dojdeme na rozcestí, kde se po žluté a zelené turistické značce dáme vlevo. Cesta nás vyvede z lesa k rozcestníku. Vlevo na louce můžeme vidět dětský tábor s velkým týpý. Pokračujeme rovně po žluté značce mezi ploty pastvin až k mohutnému osamocenému stromu, na kterém je žluté značení namalováno. Odsud je možné údolím Květnice pokračovat po značce do Zakšína, tato varianta je vhodnější pro cyklisty. Ti, kdo se chtějí podívat na půvabná leč hůře přístupná lesní zákoutí, se dají vlevo a po mostku přes potok.
            
Jdeme lesem pěšinou vymletou vodou až k rozcestí, kde půjdeme vpravo mírně vzhůru. Pěšina, nejprve jílovitá, posléze zvýrazněná bílým pískem, vede borůvčím, po obou stranách se za kmeny borovic skrývají skalní  útvary.  Na  lesní plošince se dáme lehce vpravo po kraji skalnaté rokle a dostaneme se na náhorní písčité řídce porostlé temeno kopce, po pravé straně nám stromy cloní krásné výhledy do kraje. Pěšina se stáčí vlevo dolů do údolí mezi vysokými skalami, procházíme opět borůvčím, míjíme malé jedličky v ochranných krytech a posléze vpravo nás pěšina dovede mezi   pískovcové   stěny.  Projdeme jejich sevřením, na rozcestí se dáme vpravo a dostaneme se až k prvním domům  Zakšína.  I  zde  nalezneme velmi pěkné lidové stavby, ne všechny ale unikly nevhodné mo-dernizaci. Osadou jdeme vlevo, úzká silnice se stáčí doprava, kde se k ní připojuje i žlutá turistická značka, a posléze ústí na silnici ze Zakšína do Tuhaně. Půjdeme vlevo, mineme po pravé straně hasičskou zbroj-ničku,  nepůvabně přestavěnou na rekreační domek, vlevo si můžeme prohlédnout památník fiktivní zakšínské železnice a o něco dále rovněž vlevo se pokocháme krásou koní ve výběhu. Vyjdeme na hlavní silnici 1/9, kde můžeme počkat na autobus, anebo pokračujeme po silnici do Deštné a odtud po žluté značce na Vrabcov, do Rozprechtic a do Dubé.     

Délka trasy:
13,5

Druh:
Turistická trasa

http://www.mestoduba.cz/turista/turisticke-cile-v-okoli/cyklus-prochazek-z-dubacku/

13,5 km
Snadná

Body zájmu