PO STARÝCH TRUTNOVSKÝCH POVĚSTECH

Název:
PO STARÝCH TRUTNOVSKÝCH POVĚSTECH

Délka trasy:
1,2 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Zastavení první – Dračí ulička
Nacházíte se na místě, které je podle starobylých pověstí pro město Trutnov nejpamátnější.
Někde tady, pod pahorkem s lípou, se prý nacházela dračí sluj, z níž byl vylákán legendární trutnovský drak. Zajímavostí trutnovského mýtu je neobvyklý způsob zabití draka. Nestalo se tak totiž v přímém souboji s udatným rytířem, ale šlo o společné dílo mužů, kteří byli za tento čin povýšeni zemským knížetem Oldřichem do šlechtického stavu, aby poté založili v okolí Trutnova 60 obcí a dvorců. Jejich velitel, Albrecht z Trautenbergu se stal mýtickým zakladatelem Trutnova.
V 19. století ulička, vinoucí se těmito místy, dostala jméno Dračí. Na přelomu 70. a 80. let minulého století byla asanována z důvodu výstavby tehdejšího sídla KSČ. V symbolické podobě byla obnovena městem v roce 2005.
Na starém obraze můžete spatřit někdejší podobu pahorku i uličky, která vedla za kostelem sv. Petra a Pavla, jehož pozůstatky rovněž zmizely během zmíněné asanace. Není snad zobrazená terénní rýha oddělující pahorek od hradního návrší pozůstatkem po bájné dračí sluji?

Nyní sejdeme schody z Dračí uličky a dáme se doleva do Vodní ulice. Ta svůj název dostala od starého mlýnského náhonu. Náhon byl překryt v padesátých letech minulého století. Přilehlé zdi z červeného pískovce jsou imitací starých městských hradeb, které od 14. stol. chránily město. Za touto zdí se nacházel starý trutnovský hřbitov. Jedna z pověstí z 19. století vypráví, že zde byl opakovaně spatřen bezhlavý jezdec na koni. Dominantou celého návrší je kostel Narození Panny Marie z 18. století. K němu se váže další pověst naší procházky.

Stávalo se v minulých dobách, že trutnovský kostel okolo půlnoci zářil jasným světlem, jako by v něm hořelo tisíc lamp. Tento div byl naposledy pozorován v roce 1866 před vypuknutím prusko-rakouské války. Tehdy obyvatelé domů čp. 57 a 61, pozorovali tento zvláštní jev několik dnů po sobě. Chtěli celé věci přijít na kloub, a proto se jedna žena z domu čp. 61 vydala k děkanovi, aby ho na záhadné světlo upozornila. Cestou na děkanství se jí však nečekaně zjevil ohnivý muž s černým psem a donutil ji k návratu. Vylekaná žena se teprve druhý den v poledne osmělila a celou událost nahlásila na faře. Děkan šel hned následující půlnoc v doprovodu kaplana do kostela. Co tam oba muži spatřili, o tom se nikdy nikdo nedozvěděl. Děkan se snažil celou záležitost zlehčit, tvrdil, že záře pochází z věčného světla v kostele. Tomuto vysvětlení však nikdo nevěřil. Tajemství ohnivého muže v trutnovském kostele zůstalo neodhaleno.

Zastavení druhé – pod trutnovským hradem
Došli jste k ústí romantické uličky z poloviny 19. století, které se říká Kostelní stezka. Pokud si budete chtít uličku projít, můžete si nahoře u kostela prohlédnout barokní sousoší Svaté rodiny. Budete-li chtít pokračovat dále, přejděte Vodní ulici na dlážděnou stezku. Při pohledu vzhůru uvidíte zbytky středověkého trutnovského hradu. V turistických průvodcích se můžete dočíst o jeho bohaté historii, ale nás zajímají pověsti, které se o něm vypravují.
Údajně se někde v místech současného hradu nacházela tzv. zlodějská věž. Měl to být opěrný bod lapků, kteří přepadávali na počátku 11. století kupce projíždějící po zdejších obchodních stezkách. Lapky definitivně zneškodnil až mýtický zakladatel města pan Albrecht z Trauten-bergu a z bývalé zlodějské věže vybudoval pevný hrad.
Dnes je v budově bývalého hradu zřízeno muzeum. Ve sklepení bývalého hradu je dnes vinárna a v jejím zádveří můžete spatřit nejstarší dochovaný kamenný znak města Trutnova s drakem.

Naše procházka pokračuje do Hradební ulice. Až vyjdete schody k budově pošty, když před tím za prostranstvím po levé straně minete vysoké schodiště vedoucí do Galerie draka, povšimněte si na jejím nároží plasticky vyvedeného znaku města s drakem. Odbočte doleva a stoupejte po pěší zóně až k budově Staré radnice.

Zastavení třetí – Stará radnice
Podobně jako trutnovský hrad, má i budova radnice bohatou minulost. Dnes se v jejích prostorech konají příležitostné výstavy a v horním patře je reprezentativní obřadní síň. V přízemí vlevo je sídlo Turistického informačního centra. Podíváte-li se na radnici od náměstí, můžete od května do září spatřit na její věži legendárního trutnovského draka. Jeho vyvěšování je tradiční rituál „Už ho nesou!“. V průčelí radnice si můžete prohlédnout také městský znak s drakem.
S budovou radnice je rovněž spojena podivuhodná pověst. Její základní děj má patrně racionální jádro, neboť je zaznamenán v kronice již zmiňovaného Simona. Hüttela.

V 16. století žil v Trutnově významný a bohatý muž jménem Stefan Scholz,. Ten byl prý velmi úspěšným stavitelem a v Trutnově vystavěl řadu významných budov. Dařilo se mu až nevídaně dobře a lidé ve městě si začali šeptat o jeho spolčení s ďáblem.
Celé město si oddechlo, když po krátké nemoci Scholz zemřel. Avšak zdánlivé uklidnění již brzy po pohřbu vystřídal tíživý strach. Někteří lidé totiž vypovídali, že Scholze potkali živého a zdravého. Prý je objímal, smál se a vypravoval jim, jak už v mládí vyhledával dobrodružství ve vyvolávání zlých duchů i samotného ďábla. Jednoho dne chtěl zvoník zazvonit na zvon, ale ten nevydal ani hlásku. Nahlásil to faráři, který ihned pochopil, že se jedná o Scholzovy rejdy, a proto nařídil zvoníkovi, aby během příští noci po dvanácté začal zvonit. V určeném čase spatřil farář na hřbitově u kostela postavu, která se blížila k věži a náhle po ní začala šplhat k věžnímu oknu. Ani potom však jeho rejdy neustaly. Po dvaceti děsivých týdnech byl Scholz prohlášen za ďábelskou bytost a městská rada rozhodla, že jeho tělo bude spáleno.
Teprve poté ďábelské rejdy v Trutnově konečně ustaly.

Zastavení čtvrté - Dům čp. 8
Naše procházka pokračuje přes pravý horní roh náměstí do Havlíčkovy ulice. Ještě než však opustíte náměstí, zkuste najít ve dláždění zasazenou kovovou podkovu. Pokud ji najdete, nezapomeňte si na ni stoupnout. Prý to přináší štěstí. A potom již můžete dojít až k domu s číslem popisným 8. K tomuto domu se váže pověst o světélkujícím pokladu.

Někdy okolo roku 1850 se po městě začalo vyprávět, že u domu čp. 8 se občas objevuje modrý plamínek, jasné znamení, že je někde blízko uložen poklad. Několik mužů, kteří nevěřili na pověry, hlídkovali v těchto místech noc co noc... Dlouho se zdálo, že jejich snaha skončí neúspěchem, ale nakonec se u domovní zdi pod lískovým keřem skutečně rozhořel modrý plamínek. Užaslí muži stáli jak opaření, ale pak se vzpamatovali a rychle přinesli potřebné nářadí a začali kopat. Vtom se ozval mocný, ale ne nepřátelský hlas, který mužům oznámil: „Poklad nebývalé hodnoty, který tu leží, se marně snažíte vyzvednout! Teprve jedenáctý majitel domu se ho dočká...

Kolikátý je asi dnešní majitel?

Až projdete úzkou uličku a přejdete přes přechod až na protější chodník, povšimněte si vstupu do areálu bývalé židovské synagogy, která byla vypálena a zbořena nacisty. Dnes je zde meditativní zákoutí jako trvalá připomínka této tragické události. My však pokračujeme doprava, do spodní části městského parku, k fontáně s kamenným drakem.

Zastavení páté - u dračí fontány
mytologie3Drakem jsme dnešní procházku zahájili a drakem ji též zakončíme. Kamennou skulpturu umístěnou dnes uprostřed jezírka v městském parku vytesal kameník Josef May a jeho pokračovatelé v letech 1792 – 1793. Bezmála 100 let zdobila kašnu trutnovského náměstí, poté ji nahradila socha Rýbrcoula – Krakonoše.
Podle starého bájesloví symbolizoval drak skryté poklady zdejšího kraje nebo byl označován za jejich strážce. Není proto bez zajímavosti, že v podzemí pod námi vedou chodby, které vyrazili staří prospektoři v dobách, kdy zde pátrali po zlatu.
Až si přečtete poslední pověst naší procházky, přijměte pozvání a projděte si park až nahoru k Janské kapli či přes lesopark k mohyle generála Gablenze, odkud je pěkný výhled na východní Krkonoše.
Děkujeme, že jste s námi prošli část našeho krásného města, a těšíme se s vámi na shledanou!

https://www.ictrutnov.cz/cz/2015-02-06-14-10-47/prochazky/178-prochazka-po-starych-trutnovskych-povestech.html

1,2 km
Snadná

Body zájmu