Městská turistická trasa Chrudim

Městská turistická trasa Chrudim

(trasa bez informačních tabulí a značení v terénu!)

Turistická trasa dlouhá 11 km vás provede nejzajímavějšími místy chrudimského historického centra i jeho okolí. Lze jí rozdělit na dva menší okruhy. Průvodce trasou lze získat v Informačním centru města Chrudim. Absolvování procházky doloží účastníci v Informačním centru otiskem razítek, která získají na kontrolních stanovištích.  Jsou tu pro ně připraveny zajímavé ceny.

Začátek trasy je před městským informačním centrem, které je umístěno ve Staré radnici na Resselově náměstí, uprostřed městské památkové zóny. Radnice pochází z 15. stol., později byla upravena ve stylu baroka. Nad okny přízemí je latinský nápis: „Tento dům nenávidí nepravost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, odměňuje šlechetné.“ K radnici se přimyká úzká ulička, zvaná Fortenská, která vede k městským hradbám a prochází jimi ven ze starého města Pardubskou fortnou. Spatříme zde Ceregettiho dům čp. 43/I, jehož základy pocházejí ze 14. stol. Střed náměstí zdobí morový sloup Proměnění Páně z počátku 18. století s kašnami, které byly přidány o sto let později. Prohlédneme si domy na náměstí, které se po celá staletí neměnilo. Zbourány byly pouze domy na místě dnešní balustrády, kde byl vybudován nový objekt.Většina renesančních domů pochází ze 17. století a má svoje pojmenování. Za Fortenskou ulicí jsou domy Žlábkovský,  Gregorovský,  Taláčkovský. Lékárna U Zlaté Koruny je umístěna v domě Francovském. Při pohledu do Široké ulice uvidíme domy Marhounovský a Fontinovský. Kolem Khomovského domu a podél domu Sochorad, sídla poštovního úřadu, dojdeme k vyústění Štěpánkovy ulice, ve které vidíme „velkou podsíň“, k níž se vrátíme v závěru pochodu. Jdeme nahoru okolo domů Šmarochovský, Zubovský, U zlatého orla a Kantorovský k Městskému úřadu.Následuje dům Rozvodovský s „malou podsíní“, která ústí do Břetislavovy ulice. Tou náměstí opustíme. Než tak učiníme všimneme si východní strany náměstí s domy Šebestiánovský a Šmídovský a především s gotickým kostelem Nanebevzetí  Panny Marie, který byl založen ve 14. století na místě románské stavby. Jeho stavební zajímavostí je rozšiřující se presbytář a k němu stoupající podlaha. Nejvýznamnějším uměleckým dílem je obraz sv. Salvátora na hlavním oltáři. Za balustrádou směrem ke staré radnici stojí domy Machkův, Felixovský s restaurací U Slejšků, Kozákovský, Kratochvílovský, Kadiberkovský a Herovský.

Břetislavovou ulicí přijdeme k Mydlářovskému domu, vznosné renesanční stavbě z let 1573-77 s kamennými arkádami a s věží v podobě minaretu v zadní části. Uvnitř najdeme bohaté sbírky Muzea loutkářských kultur. Po prohlídce muzea přicházíme na Žižkovo náměstí. Na domě č. 67/I jsou umístěny sochy Karla IV. a Břetislava I.  Předpokládá se, že v těchto místech stával i původní chrudimský hrad, na kterém zemřel 10.1.1055 český kníže Břetislav I., o čemž je i první písemná zmínka o Chrudimi. Široké schody, klesající ke Kateřinskému předměstí, bývaly původně přístupovou cestou k Horní bráně, kterou tvořil systém čtyř samostatných bran, jejichž umístění je znázorněno v dlažbě bílými kostkami. Ve vedlejší uličce uvidíme dům Na Puši z 16. století, přistavěný k městskému opevnění s vodárenskou věží, ze které se rozváděla voda do městských kašen. Z náměstí vede rozlehlé schodiště k Novoměstské kašně, obehnané barokním pískovcovým zábradlím s bohatou skulpturální výzdobou. Na vysokém sloupu je socha sv. Jana Nepomuckého. Po úzkém schodišti vystoupáme na Školní náměstí s pomníkem Jana Husa a školou ve slohu anglické gotiky. Projdeme parčíkem, přejdeme hlavní silnici ke kapucínskému klášteru s kostelem sv. Josefa, jehož socha stojí nad vchodem. Nachází se zde Muzeum barokních soch.Dojdeme na Tyršovo náměstí k Sokolovně, kde se dáme doprava k parku, ve kterém stojí kostel Sv. Michaela. Původně hřbitovní, pozdně gotický kostel z počátku 16. století má do svého obvodu zazděny renesanční náhrobníky. Park opustím zadním vchodem a dáme se doleva, Sladkovského ulicí a uličkou Na Valech k lávce přes městský silniční okruh, po které přejdeme do Moravské ulice. Ta nás dovede až k restauraci U Kapličky, kde se můžeme občerstvit a otisknout si do průvodce kontrolní razítko. Kolem kapličky a psího útulku vstoupíme do parku Na Střelnici, který je známým hnízdištěm havranů. Území parku je vyhlášenou přírodní památkou Ptačí ostrovy. Projdeme parkem k altánku, přejdeme můstek a pobřežní asfaltovou cestou se dostaneme do Rubešovy ulice. Po chodníku okolo rodinných domků přijdeme k průchodu pod hlavní silnicí. Projdeme do Střelecké ulice. Po schodišti vystoupáme kolem restaurace Na Festuňku do uličky Na Valech. Doprava pokračujeme po Zlaté stezce k brance do Klášterních zahrad. Krátkou odbočkou přes zahrady se dostaneme k nejlépe zachované hradební baště zvané Prachárna, v níž je nainstalovánavýstava o historii Chrudimi.Vrátíme se zpět na Zlatou stezku, po níž dojdeme ke schodišti vedoucímu od Pardubické fortny do Lázeňské ulice, kam sejdeme. Odbočíme doleva do Lázeňské ulice a jdeme pod městskými hradbami ke komplexu muzejních budov z konce 19. století. Pod budovou  Regionálního muzea teče voda ve středověkém náhonu, který byl městem revitalizován a podél jeho toku byla zřízena naučná stezka „Modrá osa“ s devíti informačními panely. Přejdeme po mostě na malé náměstí, kde stojí socha vynálezce lodního šroubu, chrudimského rodáka Josefa Ressela. Pokračujeme Širokou ulicí, přejdeme řeku Chrudimku a okolo bývalého hotelu Bída zabočíme vlevo na Masarykovo náměstí. Na jeho opačném konci stojí Kuchynkovský dům nebo také Neuperský dvůr, sídlo mnoha šlechtických rodin, které nechal do klasicistní podoby upravit továrník František Wiesner. Odbočíme vlevo do Husovy ulice. Půjdeme po chodníku, který vede po nábřeží Chrudimky k lávce. Po ní přejdeme řeku a Radoušovou ulicí přijdeme na křižovatku s ulicí Čsl. partyzánů. Přejdeme ji a po několika schodech vystoupíme k lávce přes náhon (již zmíněná Modrá osa). Stojíme u bývalého koželužského mlýna – soukenické valchy z 15. století. Za lávkou odbočuje doprava chodníček vedoucí pod městskými hradbami. Půjdeme po něm a z nadhledu si prohlédneme upravený náhon a budovu Pippichova divadla. Nad hradbami je vidět řada původních měšťanských domů, které jsme si již prohlédli na Resselově náměstí. Dominantní mezi nimi je věž Mydlářovského domu. Sejdeme do Soukenické ulice a přicházíme na náměstí U Vodárny. Najdeme zde několik ukázek geologického vývoje v okolí města Chrudimi. Vysoko nad námi stojí opevnění Na Puši s vodárenskou věží, do níž byla vytlačována voda ze Staré vodárny čp. 111/II. Najdeme zde i klasicistní dům čp. 138/II s původními vraty a zachovanou vnitřní dispozicí. Podél náhonu, uličkou Na Sádkách, přijdeme do Koželužské ulice, k empírovému domu Labore et favore (Prací a přízní) se zdobeným tympanonem. Koželužskou ulicí se dostaneme k Letnímu stadionu a opět sesetkáme s náhonem. Pokračujeme po pěšině do ulice U Valchy, vedoucí podél městského sportovního areálu. Poslední panel stezky „Modrá osa“ stojí před krytým plaveckým bazénem. V pokladně areálu získáte druhé kontrolní razítko. Po nábřeží Chrudimky se vracíme do města ulicí V Průhonech. Na křižovatce s ulicí Vrchlického přejdeme řeku a pobřežní stezka pro pěší a cyklisty nás dovede ke gotickému kostelu sv. Kateřiny ze 14. stol. Na mostě nás zaujmou barokní pískovcové sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Podél kostela odbočuje chodník do Husovy ulice, kterou půjdeme ke škole, na křižovatku s ulicí Fibichovou. Zde stojí Kotěrova vila čp. 27/III, v secesním slohu postavené rané dílo významného českého architekta Jana Kotěry. Za školou odbočíme zpět k řece, překonáme ji po lávce a projdeme parčíkem k náhonu. Stojí zde barokní socha Nejsvětější Trojice z 18. století. Za lávkou vede strmé schodiště k městským hradbám. Zdoláme je Tmavou branou, všeobecně známou jako Myší díra, která je součástí renesančního domu z 15. století. Vyjdeme ve Štěpánkově ulici, v již zmíněné Velké podsíni. Cestou doleva, z kopce, spatříme rodný dům J.N.Štěpánka (1783-1844), dramatika a ředitele pražského Prozatímního divadla. Měšťanský dům byl, z původně gotického, přestavěn do renesanční podoby s klasicistní fasádou. Než odbočíme do Čelakovského ulice, prohlédneme si měšťanský dům s domovním znamením pelikána, jehož autorem je J.V.Myslbek. Projdeme do Široké ulice, kde je na rodném domě Josefa Ressela (čp. 124/I) od roku 1861 umístěna pamětní deska. Po několika krocích Širokou ulicí jsme opět na Resselově náměstí, kde naše putování po městě Chrudim započalo. V městském informačním centru získáme poslední razítko, které potvrdí úspěšné absolvování městské turistické trasy v Chrudimi.

Začátek a konec: Informační centrum města Chrudim na Resselově náměstí

2 km
Snadná

Body zájmu